Створення: 14.10.2016

Надання згоди на вчинення значних правочинів – 12/10/2016

Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв прийняте загальними зборами акцiонерiв Товариства 12.10.2016. Предметами правочинiв є передача в iпотеку нерухомого майна Товариства в якостi забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Технооптторг-Трейд» (49106, м.Днiпро, вул.Камська, 64, ЄДРПОУ 31497076) перед ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784) на суму ринкової вартостi згiдно висновку сертифiкованого оцiнювача 4214359грн., та укладання Товариством договору/договорiв поруки з ПАТ «Сбербанк» на повну суму зобов’язань ТОВ «Технооптторг-Трейд» перед банком, вартiсть яких на поточний час визначити неможливо.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнзвiтностi становить 455000 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi заставного майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства складає 926,2%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 283601шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 283601шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 283601шт., «проти» – 0.