Створення: 29.04.2017

Відомості про прийняття рішення про реорганизацію – 29/04/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.17 з результатами голосування „за” – 283 601 (100%) гол. та „проти” – 0 гол. прийняте рiшення про припинення ПрАТ «Агроспецпостач» (далi ПрАТ) у зв’язку з перетворенням у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Агроспецпостач» (далi ТОВ). Причини рiшення: органiзацiйно-правова форма ТОВ є менш витратною, нiж АТ. Активи та зобов’язання ПрАТ повнiстю переходять до реорганiзованого ТОВ. Розмiр статутного капiталу ТОВ дорiвнюватиме розмiру статутного капiталу ПрАТ – 139020грн., склад учасникiв ТОВ дорiвнюватиме кiлькостi та складу акцiонерiв ПрАТ станом на день затвердження установчих документiв створюваного ТОВ. Обмiн акцiй ПрАТ на вiдповiдну кiлькiсть часток у статутному капiталi ТОВ здiйснюється у спiввiдношеннi: 1 акцiя ПрАТ обмiнюється на частку в статутному капiталi ТОВ на суму 0,25грн. Тим же рiшенням призначено комiсiю з припинення до закiнчення реорганiзацiї: голова комiсiї – директор ПрАТ Круглова Тетяна Сергiївна; член комiсiї – член наглядової ради ПрАТ Бацула Тамара Вiталiївна; визначений порядок та термiни подання вимог кредиторами – заявлення кредиторами вимог до ПрАТ приймаються протягом 2-х мiсяцiв з дня оприлюднення повiдомлення про прийняте рiшення про припинення. Вимоги мають або надсилатися на адресу товариства поштою цiнними листами з описом вкладення, або безпосередньо надаватися до товариства з обов’язковою реєстрацiєю вiдповiдної кореспонденцiї.