Створення: 24.01.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Скурська Тетяна Семенiвна
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Агроспецпостач"
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00913806
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 73042
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок вул. Ракетна 110-А
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 42-61-19, 42-61-20
        Електронна поштова адреса емітента
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) вiдсутня д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi, в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало виптечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктхомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ВАТ "Агроспецпостач"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А00 № 212655
   Дата видачі 29.03.1996
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради
   Зареєстрований статутний капітал 139020.00
   Сплачений статутний капітал 139020.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Херсонське вiддiлення Одеської обласної фiлiї АКБ "Укрсоцбанк"
   МФО банку 328016 Рахунок 26003870934251
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   50.30.3 ПОСЕРЕДНИЦЬКА ТОРГIВЛЯ АВТОТОВАРАМИ
   51.70.0 IНШI ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГIВЛI
   д/н д/н
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 1 особу, чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом протягом звiтного перiоду становила 1 особу, чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за звiтний перiод становила 1 особу. Розмiр фонду оплати працi за 2010 рiк збiльшився у порiвняннi iз попереднiм 2009 роком на 1,4 тис. грн. i склав 5,3 тис. грн., що обумовлено зростанням заробiтної плати працiвника товариства. Кошти на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства у звiтному перiодi не видiлялися.

   Інформація про дивіденди
   за звітний період за період попередній звітному
   за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   Примітки:
   В зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за результатами дiяльностi товариства у звiтному 2010 роцi, дивiденди нараховуватися не будуть.
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   14.04.2010
   97
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
   1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 р.
   2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзора.
   3. Затвердження звiту дирекцiї, балансу товариства та розподiлу прибутку за 2009 р.
   4. Про попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства.
   По питанню № 1 порядку денного прийнято рiшення: затвердження звiту директора та балансу товариства за 2009 р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв наглядової ради та ревiзора.
   По питанню № 2 порядку денного прийнято рiшення: роботу ради та ревiзора за звiтний перiод визнати задовiльними, висновок ревiзора затвердити.
   По питанню № 3 порядку денного прийнято рiшення: затвердити звiт дирекцiї, баланс товариства за 2009 р., фактичне використання коштiв за 2009 р. затвердити. В зв'язку з вiдсутнiстю привiденди не нараховувати.
   По питанню № 4 порядку денного прийнято рiшення: схвалити правочини, якi можуть вчинятися ВАТ "Агроспецпостач" протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики, договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими ВАТ "Агроспецпостач" виступає будь-якою iз сторiн, iз зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у май-бутньому ринкової вартостi майна товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
   Повноваження з визначення конкретних розмiрiв, строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсотко-вої ставки за ми договорами надати наглядовiй радi товариства.
    
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Директор  Скурська Тетяна Семенiвна  МР № 290922, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонськiй обл. 19.05.2009 д/н 0 0.00000000000%
   Голова Наглядової ради  Бацула Тамара Вiталiївна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Ревiзор  Шморгонер Вiктор Сергiйович  АН № 372511, виданий Жовтневим РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 06.07.2005 05.05.2009 252 824 45.46540066178% 252 824 
   Усього   252 824 45.46540066178 % 252 824 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Дубинський Iгор Iсакович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1967
   Освіта Вища. Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ НВП "IНВЕЛЬТА", заст. генерального директора.
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з правлiнням змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) правлiння в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови правлiння затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з правлiнням про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Посадова особа займає посаду заступника генерального директора ТОВ НВП "IНВЕЛЬТА". Посадова особа обрана 11.03.2011р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на зазначення реквiзитiв паспорту не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Скурська Тетяна Семенiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МР № 290922, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонськiй обл. 19.05.2009
   Рік народження 1981
   Освіта Вища, Херсонський нацiональний технiчний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ ТД "Акумшина", бухгалтер.
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: виконання представницьких функцiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi, планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв та iнше. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 11.03.2011р. посадова особа обрана на посаду директора, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Бацула Тамара Вiталiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1956
   Освіта Вища. Днiпропетровський металургiйний iнститут.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ НВП "IНВЕЛЬТА", головний бухгалтер.
   Опис Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, прийняття рiшення на пiдставi пропозицiй Директора про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана 11.03.2011р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Займає посаду головного бухгалтера в ТОВ НВП "IНВЕЛЬТА". Згоди на зазначення реквiзитiв паспорту не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Ревiзор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Шморгонер Вiктор Сергiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий АН № 372511, виданий Жовтневим РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 06.07.2005
   Рік народження 1963
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 18
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ НВП "IНВЕЛЬТА", генеральний директор
   Опис Повноваження та обов'язки ревiзора визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки достовiрностi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства, вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Займає посаду генерального директора ТОВ НВП "IНВЕЛЬТА". Посадова особа обрана 11.03.2011р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Шморгонер Вiктор Сергiйович АН № 372511, виданий Жовтневим РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 06.07.2005 05.05.2009 252 824 45 252 824 0 0 0
   Усього  536 425 96 536 425 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Приватний аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович
   Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2012314477
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73016, м. Херсон, вул. М.Фортус, 217
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2572
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
   Міжміський код та телефон (0552) 47-04-22
   Факс д/н
   Вид діяльності Аудиторськi послуги
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Вiдкрите акцiонерне товариство "Агроспецпостач" створено за рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi 26 березня 1996 року за №328 шляхом перетворення державного пiдприємства МТО "Агроспецпостач" згiдно закону України "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi".
   Засновником товариства є Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi. Статут ВАТ "Агроспецпостач" затверджений загальними зборами акцiонерiв 13.07.2001 р. протоколом №4.
   Головними видами дiяльностi товариства були торгiвля автотоварами та iншими видами роздрiбної торгiвлi.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Пiдприємство вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй та дочiрнiх пiдприємств не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Обрана система бухгалтерського, податкового облiку та фiнансової звiтностi товариства вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк i звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV, дiючим положенням(стандартам) бухгалтерського облiку.
   Текст аудиторського висновку Аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович
   Сертифiкат аудитора серiї А N 004444,
   виданий рiшенням Аудиторської палати України за N 97 вiд 26.12.2000 р., дiйсний до 26.12.2014р.
   В Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi внесений рiшенням АПУ 30.03.2001 р. за N 2572.
   Код ДРФО 2012314477.
   Юридична адреса: м. Херсон, вул. М. Фортус, 217; Телефон: 47-04-22.

   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
   про фiнансову звiтнiсть ВАТ "Агроспецпостач"
   за 2010 рiк.
   Для ДК ЦПФР
   Мiсце проведення аудиту: м. Херсон
   Дата видачi висновку: 02 березня 2011р.

   Згiдно договору № 9-ОАО вiд 28.02.2011р. незалежним аудитором Пiрiєнко В. I.з 28 лютого по 02 березня 2011 року проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi ВАТ "Агроспецпостач" за 2010 рiк.
   Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство:
   - Вiдкрите акцiонерне товариство "Агроспецпостач";
   - Суб'єкт малого пiдприємництва;
   - КОД за ЄДРПОУ - 00913806;
   - Мiсцезнаходження - м. Херсон, етна, 110-А;
   - Зареєстровано виконкомом Херсонської мiської ради 29.03.1996р.;
   - Основний вид дiяльностi - надання в оперативну оренду примiщень.
   Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї:
   - Баланс на 31 грудня 2010 року, форма № 1-м;
   - Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк, ф. № 2-м.
   Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах несе управлiнський персонал ВАТ у вiдповiдностi з застосованою концептуальною основою щодо:
   - розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок;
   - вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики;
   - подання облiкових оцiнок.
   Моїм обов'язком є висловлення думки стосовно цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi аудиторської перевiрки.
   Пiдставою для проведення аудиту являється "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"дженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. № 1591, та вищезазначеного договору на проведення аудиту.
   Аудит було здiйснено вiдповiдно до норм Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, та "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДК ЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. № 1528. Цi нормативнi документи вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
   Пiд час аудиту зроблена перевiрка на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним перiоду перевiрки.
   По результатам перевiрки, як я вважаю, були отриманi достатнi та вiдповiднi докази для висловлення мною аудиторської думки щодо пред'явленої фiнансової звiтностi.
   Змiстовна частина аудиторського висновку вiдповiдно до мiжнародного стандарту № 800.
   1. Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi ВАТ "Агроспецпостач" (далi Пiдприємство).
   Пiдприємство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення.
   Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. Облiк повнiстю автоматизований.
   При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2010 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документ наявних первинних документiв, журналiв-ордерiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний.
   Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно.
   На основi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Пiдприємством вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
   2. Аудит нематерiальних активiв.
   Нематерiальних активiв у звiтному перiодi Пiдприємство не мало.
   3. Аудит основних засобiв.
   Облiк основних засобiв Пiдприємства в цiлому ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) № 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (далi П(С)БО № 7).
   Данi щодо вартостi основних засобiв Пiдприємства:
   Ти
   Рахунок Сальдо по Д-ту Сальдо по Д-ту
   на 01.01.2010 р. на 31.12.2010 р.
   (первiсна вартiсть) (первiсна вартiсть)
   № Назва
   10 Основнi засоби (рядок 031 балансу), в т.ч.: 1357,6 1298,6
   103 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1357,6 1298,5
   112 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 0,1
   Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2010р. становить 997,6 тис. грн., залишкова вартiсть - 301,0 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 77 % первiсної вартостi основних засобiв.
   Всi основнi засоби ВАТ "Агроспецпостач" здаються в оперативну оренду ЗАТ ТД "Акумшина".
   Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснювалось прямолiнiйним методом. Даний метод нарахування амортизацiї був незмiнний на Пiдприємствi на протязi всього звiтного року.
   Iнвентаризацiях засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв проводилась Пiдприємством станом на 30.11.2010р. згiдно наказу "Про проведення iнвентаризацiї" № 3/1-ОД вiд 26.11.2010р. По результатам рiчної iнвентаризацiї порушень не виявлено.
   Данi фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв Пiдприємства та первинним документам, наданим в ходi аудиторської перевiрки.
   Склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО № 7.
   4. Аудит фiнансових iнвестицiй.
   Фiнансових iнвестицiй у звiтному перiодi Пiдприємство не мало.
   5. Аудит бухгалтерського облiку виробничих запасiв, сировини, матерiалiв, палива та правильнiсть їх списання.
   В звiтному перiодi Пiдприємство не використовувало в своїй дiяльностi виробничi запаси, сировину, матерiали, паливо та готову продукцiю. Виробнича дiяльнiсть ВАТ була пов'язана тiльки по наданню послуг з оої оренди основних засобiв.
   6. Аудит дебiторської заборгованостi та iнших оборотних активiв.
   До iншої поточної дебiторської заборгованостi в фiнансовiй звiтностi ВАТ вiднесенi авансовi платежi Херсонобленерго за спожиту електроенергiю в розмiрi 5,8 тис. грн.
   Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, а також розкриття iнформацiї по нiй в фiнансовiй звiтностi Пiдприємства за звiтний рiк в основному вiдповiдає вимогам П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть".
   До iнших оборотних активiв (рядок 250 балансу) вiднесенi суми податку на додану вартiсть iз одержаних авансiв в розмiрi 25,1 тис. грн. за продукцiю, що пiдлягає вiдвантаженню (бухгалтерський рахунок 643 "Податковi зобов'язання").
   7. Аудит грошових коштiв.
   Наявнi грошовi кошти Пiдприємства, вiдображенi у складi оборотних активiв в фiнансовiй звiтностi за 2010 рiк, становлять 0,3 тис. грн. у вiдповiдностi до облiкових даних на дату балансу 31.12.2010р.
   8. Аудит власного капi Власний капiтал ВАТ по розмiру, структурi та призначенню вiдповiдає вимогам чинного Законодавства та його Статуту. Всього власного капiталу на 31.12.2010р. - 186,9 тис.
   грн., в т. ч.:
   - статутного капiталу - 139,0 тис. грн., подiленого на 556 080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Повнiстю сплачений;
   - додаткового капiталу - 757,8 тис. грн.;
   - непокритого збитку - (709,9) тис. грн.
   Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу вiдповiдає вимогам ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України.
   9. Аудит кредиторської заборгованостi (поточнi та довгостроковi зобов'язання).
   Розмiри зобов'язань фiнансової звiтностi ВАТ тотожнi залишкам по вiдповiдним рахункам синтетичного та аналiтичного облiку. Всього поточних зобов'язань на 31.12.2010р.- 152,1 тис. грн., в т. ч.:
   - з бюджетом - 0,3 тис. грн.;
   - iншi поточнi зобов'язання - 151,8 тис. грн.
   До складу статтi "Iншi поточнi зобов'язання" вiднесена попередня оплата ЗАТ ТД "Акумшина" орендних платежiв.
   Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20.
   10. Аудит доходiв.
   Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку ВАТ здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статею 9 Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" № 996.
   За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих в ходi перевiрки, стосовно доходiв Пiдприємства за 2010 рiк вiдповiдають первинним документам.
   Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг здiйснюється Пiдприємством в залежностi вiд видiв нарахування доходiв на окремих субрахунках рахунку 70 "iд реалiзацiї" в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 15 "Доходи", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290 (далi П(С)БО № 15).
   Згiдно з даними бухгалтерського облiку та звiтностi величина доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Пiдприємства за 2010 рiк склала 169,6 тис. грн. Вказанi доходи вiдображались на пiдставi первинних документiв - актiв виконаних робiт. Вiдхилень мiж даними первинних документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв не встановлено.
   На мою думку, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi Пiдприємства ведеться у вiдповiдностi до норм П(С)БО № 15.
   Я вважаю, що звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв Пiдприємства, а також розкриває iнформацiю про них.
   11. Аудит витрат.
   На мою думку, облiк витрат Пiдприємства ведеться во до норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 року № 318 (далi П(С)БО №16). Вiдображення витрат Пiдприємством за 2010 рiк здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї № 291 з використанням 9-го класу рахункiв.
   Бухгалтерський облiк витрат Пiдприємства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконання робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових документiв.
   Регiстрами бухгалтерського облiку витрат Пiдприємства є журнали-ордери, вiдомостi облiку по окремих субрахунках витрат.
   За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих в ходi перевiрки, стосовно витрат Пiдприємства за 2010 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
   Фiнансовi результати дiяльностi ВАТ, вii в фiнансовiй звiтностi,
   вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв.
   В "Звiтi про фiнансовi результати" чистий збиток за 2010 рiк становить 99,9 тис. грн., отриманий вiд операцiйної дiяльностi, що вiдповiдає даним синтетичного облiку.
   У цiлому данi фiнансової звiтностi ВАТ вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, а також у вiдповiдностi один до одного данi окремих форм звiтностi.
   Аналiз основних показникiв фiнансової звiтностi ВАТ.
   Фiнансовий стан ВАТ "Агроспецпостач" характеризується наступними основними показниками:
   Показники: На 31.12.2009р. На 31.12.2010р. Норматив
   1.Коефiцiент абсолютної лiквiдностi 0 0 >0
   2.Коефiцiент загальної лiквiдностi 0,2 0,2 >1
   3.Коефiцiент фiнансової стiйкостi (автономiї) 0,5 0,6 >0.5
   4.Коефiцiент покриття зобов'язань власнимiталом (структури капiталу) 0,9 0,8 <1
   5.Вартiсть чистих активiв (тис. грн.) 232,6 186,9 >139,0

   Аналiз основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ за 2010 рiк свiдчить про слабку платiжну спроможнiсть пiдприємства. Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.
   Висновок щодо фiнансових звiтiв у цiлому вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту № 700.
   12. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
   Будь-якi дiї, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан ВАТ "Агроспецпостач" та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв згiдно ч. I ст. 41
   Закону "Про цiннi папери вий ринок" в звiтному 2010 роцi в емiтента не виникали. У зв'язку iз чим, особлива iнформацiя про емiтента згiдно вказаної статтi Закону в звiтному роцi не подавалась.

   За результатами проведеного аудиту вважаю, що надана для перевiрки фiнансова звiтнiсть ВАТ "Агроспецпостач" за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно розкриває фiнансову iнформацiю про реальний склад та розмiр активiв, зобов'язань та капiталу пiдприємства станом на 31.12.2010р. згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

   Незалежний аудитор В. I. Пiрiєнко

   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом послуг, що надавало товариство у звiтному 2010 роцi була оренда будiвель та споруд.
   Клiєнтом товариства є орендатор в особi ЗАТ "Торговий дiм "Акумшина" та ТОВ "Техноопттогртрейд".

    
    
    
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування На протязi останнiх п'яти рокiв товариство не вiдчужувало та не придбавало активiв. В найближчiй перспективi товариство не планує залучення будь-яких значних iнвестицiй та придбань.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть товариства досить суттєво впливають наступнi економiчнi, соцiальнi та технологiчнi фактори:
   - поглиблення iнфляцiйних процесiв;
   - зниження капiталоємностi грошових ресурсiв;
   - витратна модель економiки, що викликає вiдсутнiсть прибутку, недостатнiсть коштiв для здiйснення капiталовкладень;
   - нестабiльнiсть податкового законодавства.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство не порушувало у звiтному перiодi законодавство, штрафи та компенсацiї не виплачувалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду товариство не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У зв'язку з неможливiстю прогнозування на найближчий час фiнансових надходжень пiдприємства, окрiм тих, що повнiстю витрачаються на пiдтримку життєдiяльностi пiдприємства, яке-небудь прогнозування та планування на майбутнi перiоди є неможливим.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не проводило.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи в звiтному перiодi небуло.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi товариства тис. грн.)

   Найменування перiод
   показника звiтний попереднiй
   Усього активiв 339.0 437.2
   Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 301.0 398.1
   Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -- --
   Запаси -- --
   Сумарна дебiторська заборгованiсть 12.6 5.2
   Грошовi кошти та їх еквiваленти 0.3 0.2
   Власний капiтал 186.9 232.6
   Статутний капiтал 139.0 139.0
   Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -709.9 -610.3
   Довгостроковi зобов -- --
   Поточнi зобов'язання 152.1 204.6
   Чистий прибуток (збиток) -99.9 -106.5
   Вартiсть чистих активiв 186.9 232.6
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   398.100   301.000   0.000   0.000   398.100   301.000
     — будівлі та споруди   398.100   301.000   0.000   0.000   398.100   301.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   398.100   301.000   0.000   0.000   398.100   301.000
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 1298,6 тис. грн., знос складає 997,6 тис. грн. Знос основних засобiв нараховується за методом та в розмiрах, передбаченних ст. 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Ступiнь зносу становить 76,82 вiдсотки. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   186.900 232.600
   139.000 139.000
   139.000 139.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(186.900 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(139.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  X д/н 
   Податкові зобов'язання X 0.300  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 151.800  X X
   Усього зобов'язань X 152.100  X X
   Опис: Розмiри зобов'язань фiнансової звiтностi ВАТ тотожнi залишкам по вiдповiдним рахункам синтетичного та аналiтичного Всього поточних зобов'язань на 31.12.2010р.- 152,1 тис. грн., в т. ч.:
   - з бюджетом - 0,3 тис. грн.;
   - iншi поточнi зоня - 151,8 тис. грн.
   До складу статтi "Iншi поточнi зобов'язання" балансу вiднесена попередня оплата ЗАТ ТД "Акумендних платежiв.
   Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року №  
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2010 1 0
   2 2009 1 0
   3 2008 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети у складi наглядової ради не створювались.  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) Товариство не змiнювало аудитора.  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) Товариство не планує залучати iнвестицiї.  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України товариство не змiнювало.  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий Товариством не приймався кодекс корпоративного управлiння. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Товариством не приймався кодекс корпоративного управлiння. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Товариством не приймався кодекс корпоративного управлiння. 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс малого

   Коди
   Дата 01.01.2011
   Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Агроспецпостач" За ЄДРПОУ 00913806
   Територія 73042, Херсонська область, д/н, м. Херсон, вул. Ракетна 110-А За КОАТУУ 6510136900
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 231
   Орган державного управління За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності За КВЕД 50.30.3
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 73042, Херсонська область, д/н, м. Херсон, вул. Ракетна 110-А
   Середня кількість працівників 1
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0.0 0.0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 398.1 301.0
   — Первісна вартість 031 1357.6 1298.6
   — Знос 032 959.5 997.6
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
   — первісна вартість 036 0.0 0.0
   — накопичена амортизація 037 0.0 0.0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0.0 0.0
   Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
   Усього за розділом І 080 398.1 301.0
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 0.0 0.0
   — поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
   — готова продукція 130 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 0.0 0.0
   — первісна вартість 161 0.0 0.0
   — резерв сумнівних боргів 162 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 0.0 6.8
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5.2 5.8
   Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 0.2 0.3
   — в іноземній валюті 240 0.0 0.0
   Інші оборотні активи 250 33.7 25.1
   Усього за розділом ІІ 260 39.1 38.0
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
   Баланс 280 437.2 339.0

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 139.0 139.0
   Додатково вкладений капітал 320 703.9 757.8
   Резервний капітал 340 0.0 0.0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -610.3 -709.9
   Неоплачений капітал 360 0.0 0.0
   Усього за розділом І 380 232.6 186.9
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0 0.0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0.0 0.0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0 0.0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0.0 0.0
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 1.0 0.3
   — зі страхування 570 0.0 0.0
   — з оплати праці 580 0.0 0.0
   Інші поточні зобов'язання 610 203.6 151.8
   Усього за розділом IV 620 204.6 152.1
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
   Баланс 640 437.2 339.0
   Примітки:
   Баланс товариства вiдповiдає вимогам П (С) БО 2 "Баланс"
   Валюта балансу за станом на 31.12.2010 р., у порiвняннi з даними за станом на 31.12.2009 р. зменшилася на 98,2 тис. грн.
   Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу "Необоротнi активи", встановлено, що вiдбулося зменшення залишкової вартостi основних засобiв на 97,1 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2010 р. становить 997,6 тис. грн., залишкова вартiсть - 301,0 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 77,0% первiсної вартостi основних засобiв. Всi основнi засоби товариства здаються в оперативну оренду ЗАТ ТД "Акумшина". Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснювалось прямолiнiйним методом. Даний метод нарахування амортизацiї був незмiнний на протязi всього звiтного перiоду.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається зменшення оборотних активiв, у порiвняннi з 2009 р. на 1,1 тис. грн. Так, виробничi запаси повнiстю реалiзованi, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, станом на кiнець звiтного перiоду повнiстю погашена, дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом також склала 6,8 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть зросла з 5,2 тис. грн. на початок року до 5,8 тис. грн. на кiнець року. До iншої поточної дебiторської заборгованостi вiднесенi авансовi платежi ВАТ "Херсонобленерго" за спожиту електроенергiю. Iншi оборотнi активи становлять 25,1 тис. грн. До iнших оборотних активiв (рядок 250 балансу) вiднесенi суми податку на додану вартiсть iз одержаних авансiв за продукцiю, що пiдлягає вiдвантаженню. Наявнi грошовi кошти товариства станом на кiнець звiтного перiоду становлять 0,3 тис. грн.
   По першому роздiлу пасиву балансу товариства видно, що сума власного капiталу товариства станом на 31.12.2010 р. у порiвняннi з даними на 31.12.2009 р. зменшилася на 45,7 тис. грн., що зумовлено збiльшенням розмiру збитку вiд фiнансово-господарської дiяльностi товариства у звiтному перiодi.
   Поточнi зобов'язання товариства, вiдображенi в IV роздiлi пасису, скоротилися (з 204,6 тис. грн. на початок року до 152,1 тис. грн. на кiнець року). Так, поточнi зобов'язання товариства за розрахунками з бюджетом скоротилися на 0,7 тис. грн. i склали на кiнець звiтного перiоду 0,3 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання товариства зменшилися на 51,8 тис. грн. До складу статтi "Iншi поточнi зобов'язання" балансу вiднесена попередня оплата ЗАТ ТД "Акумшина" орендних платежiв.
   Суми статей ф.1 "Баланс" вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 169.6 170.0
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 28.3 28.4
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 141.3 141.6
   Інші операційні доходи 040 26.7 0.0
   Інші звичайні доходи 050 21.0 0.0
   Надзвичайні доходи 060 0.0 0.0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 189.0 141.6
   Збільшення (зменшення) залишків незавершенного виробництва і готової продукції 080 0.0 0.0
   Матеріальні затрати 090 43.6 43.4
   Витрати на оплату праці 100 5.3 3.9
   Відрахування на соціальні заходи 110 2.0 1.4
   Амортизація 120 142.1 143.7
   Інші операційні витрати 130 85.4 55.4
   у тому числі 131 0.0 0.0
   у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 132
   Собівартість реалізованих товарів 140 0.0 0.0
   Інші звичайні витрати 150 9.5 0.0
   Надзвичайні витрати 160 0.0 0.0
   Податок на прибуток 170 1.0 0.3
   Разом витрати (090+100+110+120+130+140+150+-080+160+170) 180 288.9 248.1
   Чистий прибуток (збиток) 190 -99.9 -106.5
   Забезпечення матеріального заохочення 195
   у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 99,9 тис. грн. (у 2009 р. - 106,5 тис. грн.). Так дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зменшився порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року на 0,4 тис. грн., з 170 тис. грн. в 2009 роцi до 169,6 тис. грн в 2010 роцi. На кiнець звiтного перiоду чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 141,3 тис.грн.
   Витрати товариства у звiтному роцi склали 288,9 тис. грн., що на 40,8 тис. грн. бiльше нiж за аналогiчний перiод минулого року. При цьому слiд зазначити, що найбiльшу питому вагу у структурi витрат займають амортизацiйнi вiдрахування, якi становлять 142,1 тис. грн.
  • Примітки