Створення: 10.02.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 11/03/2016

Приватне акціонерне товариство “Агроспецпостач” скликає загальні збори акціонерів 11.03.2016 о 09.00 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Ракетна, б.110-а, каб. директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2015р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 04.03.2016.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у приймальні до директора Зайцевої О.В.

Реєстрація учасників зборів 11.03.2016 з 08.40 до 08.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 455/535.
 • Основні засоби 426/520.
 • Сумарна дбт заборгованість 15/11.
 • Грошові кошти 14/0.
 • Нерозподілений прибуток -1086/-1007.
 • Власний капітал 450/530.
 • Статутний капітал 139/139.
 • Поточні зобов’язання 5/2.
 • Збиток (прибуток) -79/3.
 • Кількість акцій 556080/556080.
 • Чисельність працівників 1/1.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 24(4312) від 10.02.16.