Створення: 09.09.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 12/10/2016

Приватне акціонерне товариство “Агроспецпостач”, місцезнаходження м.Херсон, вул.Ракетна, б.110-а, скликає загальні збори акціонерів 12.10.2016 о 09.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Обрання директора товариства.
  4. Про передачу в іпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784) нерухомого майна Товариства для забезпечення зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 31497076).
  5. Про укладення Товариством договору поруки для забезпечення зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 31497076).
  6. Про надання повноважень на укладання договору іпотеки та договору поруки та можливих додаткових договорів до них з ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784).

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1: лічильну комісію обрати в кількості 2 осіб: голова комісії – Тєкучов Вячеслав Геннадійович, член комісії – Сандул Інна Алимівна.

Питання 2: – пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви.

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів;

Питання 3: Обрати директором ПрАТ «Агроспецпостач» на термін до переобрання тимчасово виконуючу обов’язки директора Круглову Тетяну Сергіївну.

Питання 4: Передати в іпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784) нерухоме майно Товариства за адресою: Херсонська обл., м.Херсон, вул.Ракетна, б.110-а, в якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 31497076) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784) за Договором для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів та за Договором про відкриття кредитної лінії. Деталі щодо цього рішення будуть визначені в протоколі позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання 5: Надати фінансову поруку Товариства в якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 31497076) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784) за Договором для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів та за Договором про відкриття кредитної лінії. Укласти Товариством договір/договора поруки з ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784) на повну суму зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 31497076) перед Банком. Деталі щодо цього рішення будуть визначені в протоколі позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання 6: Надати повноваження Директору Товариства на укладання та підписання договорів застави/іпотеки/поруки з ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784), в тому числі визначати самостійно на власний розсуд всі істотні умови таких правочинів (договорів). Також Директору Товариства надати право на внесення змін та доповнень до зазначених правочинів (договорів), на надання до Банку будь-яких документів, пов’язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень. Деталі щодо цього рішення будуть визначені в протоколі позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: agrospetc.vatua.com.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 06.10.2016.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до т.в.о. директора Кругловой Т.С.

Реєстрація учасників зборів 12.10.2016 з 08.40 до 08.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Бюлетні «Відомості НКЦПФР» № 172(2426) від 09.09.2016.