Створення: 25.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 15/04/2013

Приватне акціонерне товариство “Агроспецпостач” скликає загальні збори акціонерів 15.04.2013р. о 09.30 за адресою: м.Херсон, вул. Ракетна, б.110-а, з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків  за 2012р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 09.04.13. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 15.04.13 з 09.00 до 09.25 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період

поперед. період

Усього активів

762

846

Основні засоби

722

807

Сумарна дебіторська заборгованість

10

9

Нерозподілений прибуток

-954

-848

Власний капітал

578

665

Статутний капітал

139

139

Поточні зобов’язання

181

179

Чистий прибуток (збиток)

-106

-138

Середньорічна кількість акцій (шт.)

556080

556080

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 55(1559) від 21.03.13.