Створення: 10.02.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 19/03/2015

Приватне акціонерне товариство “Агроспецпостач” скликає загальні збори акціонерів 19.03.2015р. о 09.00 за адресою товариства: м. Xерсон, вул. Ракетна, б.110-а, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2014р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 13.03.15.
З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у приймальні до директора Зайцевої О.В.
Реєстрація учасників зборів 19.03.15 з 08.40 до 08.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014р./2013р.):

 • Усього активів 535/653.
 • Основні засоби 520/623.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 11/9.
 • Нерозподілений прибуток -1007/-1010.
 • Власний капітал 530/527.
 • Статутний капітал 139/139.
 • Поточні зобов’язання 2/123.
 • Збиток 3/-56.
 • Кількість акцій 556080/556080.
 • Чисельність працівників 1/1.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 26(2030) від 09.02.15.