Створення: 20.03.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/04/2017

Приватне акціонерне товариство “Агроспецпостач”, місцезнаходження м.Херсон, вул.Ракетна, б.110-а, скликає загальні збори акціонерів 29.04.2017 о 09.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2016р.
 7. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 8. Відкликання та обрання наглядової ради та ревізора.
 9. Прийняття рішення про реорганізацію ПрАТ “Агроспецпостач” шляхом перетворення в ТОВ “Агроспецпостач”, затвердження порядку та умов перетворення.
 10. Призначення комісії з припинення.
 11. Затвердження плану перетворення.
 12. Затвердження умов обміну акцій ПрАТ “Агроспецпостач” на частки у статутному фонді ТОВ “Агроспецпостач”.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 2 осіб: голова комісії – Тєкучов Вячеслав Геннадійович, член комісії – Зайцева Ольга Василівна

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі  бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, порядку покриття збитків за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та Ревізора.

Питання 5:

звіт НР, висновок ревізора по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання 7:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту;

- уповноважити Круглову Тетяну Сергіївну від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 8:

- відкликати з посад в зв’язку з закінченням терміну повноважень весь склад наглядової ради ПрАТ “Агроспецпостач;

- обрати НР в складі 2-х осіб терміном на 3 роки,;

- відкликати з посади в зв’язку з закінченням терміну повноважень Ревізора товариства;

- обрати Ревізора ПрАТ “Агроспецпостач” терміном на 3 роки.

Питання 9:

- реорганізувати шляхом перетворення приватне акціонерне товариство «Агроспецпостач» (ПрАТ «Агроспецпостач»), код ЄДРПОУ 00913806, в товариство з обмеженою відповідальністю «Агроспецпостач», скорочено – ТОВ «Агроспецпостач», місцезнаходження: м.Херсон, вул.Ракетна, б.110-А;

- визначити такий порядок та терміни подання вимог кредиторами: заявлення кредиторами вимог до ПрАТ «Агроспецпостач» приймаються протягом 2-х місяців з дня оприлюднення встановленим порядком повідомлення про прийняте рішення про припинення за результатом реорганізації. Такі вимоги мають або надсилатися на адресу товариства поштою цінними листами з описом вкладення, або безпосередньо надаватися до товариства з обов’язковою реєстрацією відповідної кореспонденції;

- призначеній цими зборами комісії з припинення:

а) протягом трьох робочих днів з дати проведення сьогоднішніх зборів письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення про припинення, та забезпечити оприлюднення згідно ст.105 Цивільного кодексу України повідомлення про прийняте рішення про реорганізацію ПрАТ «Агроспецпостач» з зазначенням терміну подання претензій кредиторами;

б) у встановлені НКЦПФР терміни скласти, розмістити в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на власному сайті товариства, опублікувати в друкованому виданні та здати для реєстрації в НКЦПФР особливу інформацію в зв’язку з прийнятим рішенням про реорганізацію товариства;

в) протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення надати до НКЦПФР документи для зупинення обігу акцій відповідно до чинних нормативних документів;

г) виявити та протягом тридцяти днів з дати прийняття рішення про припинення ПрАТ «Агроспецпостач» письмово повідомити кредиторів товариства про прийняте рішення про припинення і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняте рішення відповідно до положення ст.82 Закону України «Про акціонерні товариства»;

д) після задоволення вимог кредиторів в порядку, визначеному законодавством, підготувати для затвердження наступними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Агроспецпостач» передавальний акт;

е) організувати проведення наступних загальних зборів акціонерів товариства, на яких затвердити передавальний акт;

є) організувати проведення установчих зборів ТОВ «Агроспецпостач».

Питання 10:

- призначити комісію з припинення ПрАТ «Агроспецпостач» в складі: голова комісії – Круглова Тетяна Сергіївна – директор товариства, ідентифікаційний номер 2796317640, член комісії – Бацула Тамара Віталіївна – голова наглядової ради товариства, ідентифікаційний номер 2060700306;

- комісії забезпечити реалізацію затвердженого у попередньому питанні порядку денного зборів порядку та умов перетворення товариства.

Питання 11:

- затвердити план перетворення ПрАТ «Агроспецпостач» в ТОВ «Агроспецпостач».

Питання 12:

затвердити такі умови та порядок обміну акцій ПрАТ «Агроспецпостач» на частки у статутному фонді ТОВ «Агроспецпостач»:

- акції ПрАТ «Агроспецпостач» конвертуються в частки ТОВ «Агроспецпостач» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток між учасниками ТОВ «Агроспецпостач» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Агроспецпостач», а саме: за кожну 1 акцію ПрАТ «Агроспецпостач» номінальною вартістю 0,25 грн. власник акцій отримає частку в статутному фонді ТОВ «Агроспецпостач» на суму 0,25 грн. Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1 (одиниці);

- склад учасників ТОВ «Агроспецпостач», розмір часток в гривнях у статутному капіталі, якими кожний із них володітиме, не змінюється в порівнянні до складу акціонерів та номінальної вартості належних їм акцій ПрАТ «Агроспецпостач» за станом на день затвердження установчих документів створюваного ТОВ «Агроспецпостач»;

- розмір статутного фонду ТОВ «Агроспецпостач» на дату його державної реєстрації дорівнюватиме розміру статутного капіталу ПрАТ «Агроспецпостач» на дату прийняття рішення про припинення шляхом його реорганізації – 139 020,00 грн.;

- видача документів про підтвердження права власності на частку в статутному фонді ТОВ «Агроспецпостач» (свідоцтва ТОВ «Агроспецпостач») його учасникам здійснюється після його державної реєстрації у приміщенні ТОВ «Агроспецпостач», або поштою;

- по завершенню реорганізації ПрАТ «Агроспецпостач» припиняє своє існування, виводиться із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- ТОВ «Агроспецпостач» після реорганізації приймає на себе всі майнові права та обов’язки ПрАТ «Агроспецпостач».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: agrospetc.vatua.com.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 25.04.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Кругловой Т.С.

Реєстрація учасників зборів 29.04.2017 з 08.30 до 08.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 364/455.
 • Основні засоби 338/426.
 • Сумарна дбт заборгованість 20/15.
 • Грошові кошти 6/14.
 • Власний капітал 334/450.
 • Статутний капітал 139/139.
 • Непокритий збиток -1184/-1086.
 • Поточні зобов’язання 30/5.
 • Чистий збиток -116/-79.
 • Середньорічна кількість акцій 556080/556080.
 • Чисельність працівників 1/1.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 53(2558) від 20.03.17.